Política de Privacitad

I.- Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

La present política de privacitat (des d'ara, la "Política de privacitat") aplica a totes les dades de caràcter personal que l'usuari aporti a Visió d'Enginyeria, amb domicili al Carrer La Pau, nº25, 08243, Manresa, Barcelona, a través de formularis online o al realitzar una compra a la pàgina web.

Els efectes de la present Política de privacitat, s'han d'entendre com "Usuari" a tota persona física interessada en els productes i serveis que Visió d'Enginyeria ofereix a través de les pàgines web. Visió d'Enginyeria, com a responsable del tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l'aportació de les teves dades de caràcter personal, el consentiment exprés del Usuari a la present Política de Privacitat, quan sigui necessari i amb qualsevol aspecte que requereixi la prèvia autorització d'aquest, L'objectiu de la Política de Privacitat de Visió d'Enginyeria és donar transparència a la informació de com tractem les teves dades i protegir la informació a Internet i les dades que l'usuari pugui introduir a la web.

L'usuari podrà posar-se en contacte amb l'Oficina de Compliment Legal i Normatiu de Visió d'Enginyeria a través de rgpd@visio.cat davant qualsevol dubte o necessitat que tingués en matèria de protecció de dades.

II.- Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

S'informa a l'Usuari que Visió d'Enginyeria podrà tracta les dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a través dels formularis online o durant el procés de compra d'algun dels productes de Visió d'Enginyeria, per les finalitats que s'indiquen a continuació, en la mesura que existeixi una base legal per a cada tractament segons s'explica més endavant:

III.- Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

Visó d'Enginyeria, en el moment del registre, recollirà i tractara les dades de caràcter personal imprescindibles per al registre i accés a l'espai personal de l'Usuari. En el cas que es decideixi adquirir un dels productes o serveis de Visió d'Enginyeria, Visió d'Enginyeria recollirà i tractarà les dades necessàries per gestionar el procés de compra (entre ells, nom, cognoms, DNI, domicili, etc.). L'Usuari coneix i accepta que la no emplenament de certes dades de caràcter personal impedirà a Visió d'Enginyeria, prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades.
En cap cas Visió d'Enginyeria cedirà, explotarà aquestes dades o les destinarà a un us diferent del que aquí s'indica expressament. Durant el procés de registre, l'Usuari serà informat del caràcter no obligatori de la recollida d'algunes de les dades per la prestació dels serveis de Visió d'Enginyeria.

IV.- Quan temps conservem les teves dades personals?

Visió d'Enginyeria conservarà les dades dels seus clients mentre duri la seva relació contractual i posteriorment a aquesta, es conservaran les dades per accions promocionals durant un termini de dos anys, per a un altre tipus d'usuaris les dades es mantindran igualment durant un període de dos anys (llevat, en tots dos casos, que el tractament es basés en el consentiment de l'Usuari i aquest el revoqués, en aquest cas es conservaran fins que es rebi tal revocació) per tant, les dades no es conservaran més temps del necessari per a les finalitats descrits anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultes necessària per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions sempre que ho permeti la legislació aplicable.

V.-Qui té accés a les teves dades personals?

Una òptima prestació del servei que Visió d'Enginyeria ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que altres tercers prestadors de serveis de Visió d'Enginyeria accedeixin a les dades personals de l'Usuari com encarregats del tractament.
A l'acceptar la present Política de Privacitat, l'Usuari entén que algun dels esmentats prestadors de serveis es troben en països situats fora de l'Espai Econòmic Europeu o que no ofereix un nivell de seguretat equivalent a l'espanyol. En aquests casos les transferències es basen en l'autorització de la Direcció de l'Autoritat de Control Espanyol, en clàusules models tipus aprovades per la Comissió o en el seu cas, en l'Escut de Privacitat. Per obtenir més informació sobre les anteriors garanties o al fet que s'hagin prestat, pot posar-se en contacte amb Visió d'Enginyeria pels medis establerts a l'apartat I.

A més dels accessos que tercers proveïdors puguin tenir a les dades personals responsabilitat de Visió d'Enginyeria en qualitat d'encarregats de tractament, nacional o internacional, en el marc de la prestació d'un servei al responsable de tractament, Visió d'Enginyeria, pugui cedir les dades personals de l'Usuari a les Distribuïdores autoritzades de Visió d'Enginyeria, tal com s'ha esmentat a l'apartat II, sempre que hagués sol·licitat el consentiment a l'Usuari i aquest l'atorgués.

A més, Visió d'Enginyeria podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent en cada moment i en el seu cas, igualment a altres òrgans com les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i als òrgans Judicials.

VI.- Quins són els drets dels usuaris?

Visió d'Enginyeria informa a l'Usuari sobre la possibilitat que l'assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament així com rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollides per Visió d'Enginyeria.

Aquests drets podran ser exercitat gratuïtament per l'Usuari, i en el seu cas qui el representi, mitjançant una sol·licitud escrita i firmada dirigida a la següent direcció: Carrer La Pau nº25, 08243, Manresa, Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir a l'asumpte la referencia "Protecció de dades/[Visió d'Enginyeria]" i haurà d'incloure les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document fefaent. L'Usuari podrà exercitar els drets esmentats a través del correu electrònic rgpd@visio.cat .

A més dels anteriors drets, l'Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment ja descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d'aquest. Visió d'Enginyeria podrà continuar tractant les dades de l'Usuari en la mesura en el fet que la llei aplicable ho permeti.

Així mateix, quan el tractament de dades personals de l'Usuari per la finalitat (c) es bases en l'interès legítim, l'Usuari podrà oposar-se al mateix.

Visió d'Enginyeria recorda a l'Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent.

VII.- Baixa en el servei de l’enviament de comunicacions comercials

Tal com s'ha mencionat a l'apartat anterior, l'Usuari té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per l'enviament de comunicacions comercials amb la simple notificació a Visió d'Enginyeria per la qual informa que no desitja seguir rebent comunicacions comercials. Per això, l'Usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita a l'apartat anterior o bé clicar a l'enllaç inclòs a cada comunicació comercial cancel·lat per tant, l'enviament de comunicacions comercials electròniques.

VIII.- A partir de quina edat pot l’Usuari accedir als nostres productes i serveis?

La web de Visió d'Enginyeria no es dirigeix a menors de 18 anys. A l'acceptar la present Política de Privacitat l'Usuari declara i garanteix que és major de 18 anys.

IX.- Què mesures de seguretat tenim implementades?

Visió d'Enginyeria es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb la normativa aplicable establerta.

Visió d'Enginyeria es compromet al compliment dVisió d'Enginyeria té implementades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos els quals estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o al medi físic o natural, d'acord a la normativa aplicable establerta.

Visió d'Enginyeria entitat preocupada per la privacitat, en ordre per reforçar la confidencialitat e integritat de la informació a la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

X.- Ús de cookies

La nostra pàgina web utilitza cookies per distingir a vostè de les demes usuaris del nostre lloc web, els quals ens ajuda a proporcionar-l'hi una bona experiència quan navega pel nostre lloc web i ens permet així mateix millorar-lo. Pot obtenir més informació sobre l'ús de cookies a la Política de Cookies.

XI.- Links

La pàgina web de Visió d'Enginyeria pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per Visió d'Enginyeria. Per això, Visió d'Enginyeria no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau abans de proporcionar la seva informació personal en aquests llocs web aliens a Visió d'Enginyeria, tingui en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.

XII.- Modificació de la Política de Privacitad

Visió d'Enginyeria podrà modificar la seva Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà degudament notificada a l'Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l'Usuari podrà atorgar el seu consentiment